Dotazy

Bude se mi poradce věnovat, když s ním neuzavřu žádnou smlouvu?

Ano. Naše služba je založena na dlouhodobé spolupráci. U nás není podmínkou uzavřít s poradcem smlouvu. Často se stává, že se setkáme s klientem, který v danou chvíli nepotřebuje nic řešit a není důvod uzavírat jakoukoliv smlouvu. To ale nebrání tomu, aby věděl, co naše služba obnáší a jak mu můžeme v budoucnu pomoci. Takový klient o nás ví a to je pro nás nejdůležitější. A dříve nebo později nastane situace, kdy je potřeba upravit finanční portfolio (narození potomka, koupě nemovitosti, změna zaměstnání…) a potom bude prostor také na naši finanční odměnu.

Bude smlouva uzavřená přes finančního poradce dražší?

Ne. Právě naopak. Finanční poradce není maloobchodník, který by si přidával marži na finanční produkty. Poradce je placen od obchodních partnerů za to, že jim přivede zákazníka. Obchodní partneři tak nemusí vynakládat další prostředky na reklamu a tento přístup se jim proto vyplatí. Cena finančních produktů na trhu je zpravidla stejná a nezáleží na tom, jakým způsobem se k Vám smlouva dostane. Stejnou cenu si náš klient může vždy ověřit přímo u finančních společností.

Pokud je ovšem poradce na trhu delší dobu a spolupracuje již s více klienty, může mít k dispozici individuální slevy nad rámec běžných slev. V takovém případě je i samotné zprostředkování smlouvy přes poradce výhodnější. Nebo Vám poradce pomůže pomocí konkurenčních nabídek vyjednat individuální podmínky právě pro Vás.

Co si vzít s sebou na schůzku s finančním poradcem?

Pokud jste se skutečně rozhodli využít služeb finančního poradce a chcete, aby setkání s ním a celá spolupráce byla co nejefektivnější pro Vás, tak se můžete na první schůzku připravit. Promyslete si, co byste si chtěli ze schůzky s poradcem odnést za informace, na co se ho budete chtít zeptat. Popřemýšlejte, co očekáváte od své budoucnosti, jaké výdaje Vás v budoucnu čekají, jaké máte cíle a přání. Určitě neuškodí udělat si základní přehled mezi příjmy a výdaji. Na to vše a mnoho dalšího se Vás bude poradce ptát.

S sebou si určitě vezměte informace o svém finančním portfoliu. Všechny smlouvy včetně posledních dostupných výpisů. Výplatní pásky, výpisy z účtů případně kopie daňových přiznání jsou výhodou. Všechny tyto podklady jsou nezbytné pro vypracování Finančního plánu.

Co to je Finanční analýza?

Finanční analýza je úvodní fáze finančního plánování. Jedná se o nejdůležitější část celého procesu, protože špatné informace na vstupu, budou mít dopad na všechny další navazující kroky. Obecně se dá říci, čím lepší analýza, tím lépe zpracované řešení ušité klientovi přímo na míru a tím více budete spokojeni s výsledkem. Nebuďte tedy zaskočeni z množství otázek ze strany finančního poradce. On se ptá, aby Vám mohl co nejlépe poradit. Samozřejmě se můžete kdykoliv zeptat, proč to potřebuje vědět? Správný finanční poradce Vám velmi rád odpoví na všechny Vaše dotazy. Výstupem finanční analýzy by mělo být ucelené řešení finanční situace klienta a doporučení vedoucí ke splnění jeho cílů přání. K tomu bude finanční poradce potřebovat znát v jaké finanční situaci se klient nachází, jaké portfolio finančních produktů využívá, jaké má příjmy a ne čem jsou tyto příjmy závislé, jaké jsou výdaje a jak je lze ovlivnit a mnoho dalších informací. Samotná analýza s poradcem trvá 1 – 4 hodiny a může být rozložena do několika schůzek, dle rozsahu a složitosti situace klienta.

Existuje možnost reklamovat služby Finančního poradce?

Ano, samozřejmě. Nejdříve se zkuste obrátit na svého poradce a zjistěte, jak se k Vaší reklamaci postaví. Poté se můžete obrátit na makléřskou společnost, která daného poradce zastupuje. V našem případě je to společnost Partners, která je na takové případy připravena. Dále existuje možnost obrátit se na oborovou asociaci AFIZ. Další možností je obrátit se na finančního arbitra případně na Českou národní banku.

Jak bezpečně půjčit kamarádovi peníze?

Půjčku kamarádovi či známému – podle nového občanského zákoníku se bude konkrétně jednat o tzv. „zápůjčku“ nebo případně „úvěr“ – doporučuji řešit na základě písemné smlouvy, v ideálním případě s úředně ověřenými podpisy. Samotnou zápůjčku poté realizovat bankovním převodem z účtu na účet. Ostatní možnosti skýtají různá úskalí, kdy může být obtížné půjčené peníze získat zpět. Pokud nebude písemná smlouva, je zapotřebí, aby byly peníze v hotovosti předány před svědky nebo alespoň poukázány převodem z účtu anebo podepsanou stvrzenkou o jejich převzetí. Ze zákona je každý, kdo obdrží na svůj účet peníze, které mu nenáleží, povinen tyto peníze vrátit. Jinak by se jednalo o bezdůvodné obohacení. Dlužník musí v každém případě peníze vrátit.

CO BY MĚLA OBSAHOVAT SMLOUVA O ZÁPŮJČCE?

Smlouva by měla obsahovat identifikaci obou zúčastněných stran (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, jako doplněk může posloužit číslo OP), dále datum sepsání smlouvy,  datum, kdy bude půjčka poskytnuta, výše půjčky, způsob předání půjčky (číslo účtu, kam bude půjčka zaslána, hotovost),  způsob navrácení půjčky (převod, pokud bude navrácena v hotovosti, tak kam má být doručena). Do kdy má dlužník vrátit zapůjčenou částku a podmínky o případném úročení dlužné částky. Výše úroku z prodlení, tj. částky, kterou bude dlužník povinen platit za dobu, kdy byl v prodlení s řádnou úhradou dluhu – pokud nebude výše úroku z prodlení výslovně sjednána, použije se výše úroku z prodlení stanovená nařízením vlády. Vzory smluv lze dohledat na internetu, ale je potřeba dát pozor, aby smlouva byla již nastavena dle nového občanského zákoníku – měl by na ni odkazovat jako na „zákon č. 89/2011 Sb., občanský zákoník“.

Dalším způsobem zajišťujícím půjčku může být směnka (to je zadarmo), případně zástava movité, nemovité věci (to už je trochu náročnější – je na to potřeba notář a případně vklad do katastru nemovitostí – v tomto případě je potřeba již vždy vyhledat kvalifikovanou právní pomoc advokáta nebo notáře).

JAKÝ BY MĚL BÝT ÚROK? MUSÍ MÍT ZÁPŮJČKA VŮBEC ÚROK?

Zápůjčka může mít „jakékoliv“ podmínky, na kterých se smluvní strany dohodnou. Minimální výše úroků není stanovena. Půjčka může být tedy i bezúročná – za takovou se také považuje, pokud si věřitel a dlužník úrok neujednají. Maximální výše úroku není přesně omezena. Pokud by se ovšem jednalo o nepřiměřený úrok v souvislosti s dalšími okolnostmi (dlužník by se nacházel v nouzi…), mohlo by se jednat o lichvu – taková dohoda by byla neplatná a navíc by se mohlo jednat o trestný čin.

 JAK VYMOCI PENÍZE ZPĚT?

Pokud není zápůjčka řádně zdokumentovaná nebo nelze její poskytnutí či její podmínky jinak dokázat, tak je každá rada drahá. Potom nám nezbývá nic jiného než spolehnout se na to, že dlužník peníze vrátí dobrovolně – a pokud ne, můžete na peníze zapomenout. Ve hře je samozřejmě i kamarádství. I když na druhou stranu – máloco ničí kamarádství tak spolehlivě, jako vzájemné půjčování větších peněz.

CO DĚLAT, KDYŽ JSEM KAMARÁDOVI PŮJČIL PENÍZE BEZ SMLOUVY A TEĎ JE NECHCE VRÁTIT?

Snažte se dohodnout. Pokud kamarád nebude reagovat, obraťte se na lidi v jeho okolí, jako je životní partner, děti, rodiče, kamarády – někdo z nich by mohl zápůjčku zaplatit místo něj. V případě, že někomu půjčujeme na „dobré slovo“, musíme být připraveni nést následky svého jednání. Musíme si taky uvědomit, že k nevrácení půjčky mohou napomoci i vnější vlivy. Dlužník může zemřít, a pokud o naší dohodě nebude nikdo vědět, tak se nám bude velice těžko prokazovat, že jsme někomu půjčili peníze.

CO DĚLAT, KDYŽ JSEM KAMARÁDOVI PŮJČIL PENÍZE SE SMLOUVOU A STEJNĚ JE NECHCE VRÁTIT?

Obraťte se na právníka, tady kamarádství končí a nezbude vám, než dříve kamaráda, nyní již jen dlužníka, žalovat. Cena jeho služeb nemusí být vždy vysoká. Důležité je zeptat se. V každém případě by se nám služby právníka měly vzhledem k výši půjčky vyplatit. V opačném případě bude lepší ztrátu akceptovat.

JE PO UPLYNUTÍ NĚJAKÉ LHŮTY PŮJČKA PROMLČENÁ?

U zápůjčky je promlčecí doba 3 roky od data splatnosti půjčky. Do této doby se musí věřitel o peníze přihlásit a dlužníka zažalovat.

Jak mám svého poradce doporučit?

Nejlepším způsobem je určitě osobní setkání. Můžete říct, jakou máte zkušenost s finančním poradcem. Co se Vám na jeho přístupu k Vám líbilo a jak celá dosavadní spolupráce probíhala. Kde spatřujete ten největší přínos? Kolik Vás služba finančního poradce stála? Nemusíte zacházet do přílišných detailů. Uvědomte si, že řešení, které jste obdrželi je určeno právě Vám a pravděpodobně nemusí vyhovovat lidem, kteří jsou v jiné situaci než Vy.

Další možností je zaslání odkazu na tyto webové stránky s tím, že jste využili našich služeb a že jste s námi spokojeni. Nebo se o dobrou zkušenost můžete podělit na sociálních sítích.

Jak poznám, že se jedná o dobrého poradce?

Na tuto otázku je těžké odpovědět. Dobrým vodítkem může být doporučení od někoho, komu důvěřujete, ale ani to nemusí být 100 % záruka. Nejdůležitější je asi to, abyste si s poradcem sedli po lidské stránce. Abyste se cítili při jednání příjemně. Poradce by měl být samozřejmě profesionál a odborník, který Vám bez vytáček odpoví na jakýkoliv Váš dotaz včetně způsobu svého odměňování. Samozřejmostí je, že Vám poradce na vyžádání poskytne veškeré materiály k prostudování. Pokud ucítíte jakýkoliv nátlak směřující k uzavření nějaké smlouvy, tak se mějte velice na pozoru!

Poradce profesionál by měl být také schopen prokázat své vzdělání v oboru, délku praxe a oprávnění od České národní banky (ČNB).  Velice často se stává to, že poradce má oprávnění pouze pro sjednávání pojistných smluv a další potřebná oprávnění pro investice a penzijní produkty již nemá. V takovém případě je jeho portfolio služeb velice omezeno a vy máte jistotu, co Vám asi tak doporučí realizovat za kroky na finančním trhu. Všechny informace o svém poradci si můžete zjistit přímo v registru ČNB. Ti nejlepší poradci jsou držeteli mezinárodních certifikátů.

Podrobnější informace k výběru finančního poradce se můžete přečíst v příspěvku: Kritéria pro výběr správného finančního poradce

Jaký je postup při výpovědi smluvy stavebního spoření nezletilé osoby?

Od 4/2016 platí novela zákona a ta zní:

„Ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, dojde-li k němu po uplynutí stanovené doby. Nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci, vyžaduje se souhlas soudu.“ Ona doba je šest roků od uzavření smlouvy, tedy vázací doba stavebního spoření. Po uplynutí vázací doby bude stačit, aby s výběrem peněz ze stavebka souhlasili oba rodiče a souhlas opatrovnického soudu už tedy není třeba.

Do 3/2016 platilo:

Nejdříve je nutné získat souhlas opatrovnického soudu, který se následně doloží k výpovědi smlouvy o stavebním spoření.

Soudní řízení Úlohu „opatrovnického“ soudu plní každý obvodní nebo okresní soud, jehož místní příslušnost se řídí bydlištěm dítěte (přehled naleznete na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx). Podklady pro schválení soudu je možné předat poštou nebo osobně na podatelnu. Soudní řízení je bezplatné. Následně soud oznámí navrhovatelům termín projednání (většinou jde o ústní jednání). Účastníky řízení jsou vždy oba zákonní zástupci nezletilého klienta (i když spolu nežijí) a zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí. Soud si samozřejmě může dožádat doložení dalších skutečností nezbytných pro vydání svého rozhodnutí

Jaký je rozdíl mezi důchodovým spořením a doplňkovým penzijním spořením?
DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ (2. PILÍŘ)

Jedná se o dobrovolné důchodové fondy, do kterých mohou lidé dobrovolně odvádět 3 % hrubé mzdy výměnou za snížení sociálního pojištění, které je hrazeno do prvního pilíře (státní systém). Podmínkou je odvádět další 2 % z hrubé mzdy ze svého, tzn. celkem 5 % z hrubé mzdy. Úspory jsou k dispozici po dosažení důchodového věku, a to ve formě doživotní nebo dvacetileté penze. V případě dvacetileté penze jsou úspory předmětem dědictví. Důchodové spoření bylo k 31. 12. 2016 ukončeno a do důchodových fondů již není možné dále spořit.

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ (3. PILÍŘ)

Doplňkové penzijní spoření je dobrovolné spoření občanů podporované státem formou státních příspěvků. Doplňuje základní průběžný systém (tzv. 1. pilíř) a Důchodové spoření (tzv. 2. pilíř). Forma účasti je dobrovolná a účastník má právo opakovaně měnit zvolenou strategii spoření. Minimální měsíční příspěvek klienta činí 100 Kč. Minimální příspěvek pro čerpání státního příspěvku je 300 Kč, kdy státní příspěvek činí 90 Kč. Maximální příspěvek je ve výši 230 Kč při vkladu 1 000 Kč. Klientovi doplňkového penzijního spoření může přispívat i zaměstnavatel. Veškeré prostředky na účtu jsou zhodnocovány podle výsledků hospodaření zvoleného fondu nebo fondů.

Jaký je rozdíl mezi investičním zprostředkováním a investičním poradenstvím?

Hlavní rozdíl mezi námi poskytovanou službou investičního poradenství a běžněji dostupným zprostředkováním je v přístupu ke klientovi. Investiční poradce je povinen, získat od klienta více informací, aby mohl klientovi poskytnou více individualizovanou službu. Za toto řešení nese investiční poradce větší odpovědnost.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA INVESTIČNÍHO PORADENSTVÍ
 • Za výběr investičního nástroje je zodpovědný investiční poradce.
 • Doporučené řešení musí odpovídat individuálním požadavkům klienta na základě podrobné analýzy.
 • Investiční poradce má dostatečně široké portfolio investičních nástrojů a je schopen se přizpůsobit požadavkům klienta.
 • Investiční poradce se řídí podrobným investičním dotazníkem vyplněným klientem.
 • Jedná se o časově náročnější službu, která poskytuje individualizované řešení.
 • Investiční poradenství je z důvodu větších požadavků na odbornost poskytováno výrazně menším počtem finančních poradců na trhu.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA INVESTIČNÍHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
 • Za výběr konkrétního investičního nástroje je zodpovědný klient, který si vybírá z předložené nabídky.
 • Doporučené řešení musí odpovídat stejné skupině zákazníků, ve které se nachází  klient.
 • Investiční poradce má omezené portfolio investičních nástrojů (např. banky) a nelze vždy vyhovět individuálním požadavkům klienta.
 • Investiční poradce se řídí obecným investičním dotazníkem vyplněným klientem.
 • Jedná se o časově nenáročnou službu. Lze realizovat na počkání.
 • Investiční zprostředkování je z důvodu menší odpovědnosti a náročnosti na vzdělání poskytováno běžněji než poradenství.
INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

Poradce má navíc podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu povolení k činnosti „Investiční poradenství“. Tzn.: „Poskytování individualizovaného poradenství, které směřuje přímo či nepřímo k nákupu, prodeji, úpisu, umístění, vyplacení, držbě nebo jinému nakládání s konkrétním investičním nástrojem nebo nástroji nebo k uplatnění práva na takové nakládání, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka či obchodníka s cennými papíry.“ Jedná se tak o individualizované poradenství, které se týká blíže specifikovaného investičního nástroje, který však není předem znám.

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Poradce je oprávněn podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu k „Přijímání a a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů“. Předmětem zprostředkování je známý investiční nástroj, či investiční nástroj z předem známého okruhu investičních nástrojů.

Je vhodné spořit přes pojistku?

Ve většině případů ne. Pojištění ve svém názvu neobsahuje žádné spojení se spořením či investování. Je pravda, že spousta pojistných smluv umožňuje zároveň tvorbu rezervy, která je vyplacena na konci pojistné doby – při konci pojištění. Nevýhodou spoření přes pojistku jsou většinou příliš vysoké poplatky, které za dobu trvání smlouvy mohou být ve výši 10 – 25 % zaplaceného pojistného. Takové spoření je výhodné zpravidla pouze pro zprostředkovatele. Jedinou výhodou může být skutečnost, že takto zaplacené pojistné lze odečíst od základu daně až do výše 24 000 Kč za rok. Obecně akceptujeme rezervotvorné pojištění v portfoliu klienta, pokud jednoznačně splňuje požadavky na pojistnou ochranu a tvorba rezervy je pouze jako druhořadý efekt. Současně je nutné také přihlédnout k ceně za jednotlivé připojištění, kde výsledná platba na rezervotvorné pojištění může být nižší, než pojištění se stejným krytím bez tvorby rezerv u jiné pojišťovny.

Proč bych měl(a) finančního poradce doporučit?

Doporučením poradce získává klient nezávislost poradce při hledání vhodného řešení, jeho individuální přístup orientovaný v prvé řadě na potřeby klienta a nikoliv na vlastní prospěch. Dále dlouhodobý servis, který je zárukou vždy aktuálního nastavení všech využívaných služeb na finančním trhu a jejich správné nastavení bez zbytečných poplatků.

Poradce je placen ze strany finančních institucí formou provize za konkrétní realizované kroky na finančním trhu s klientem. Finanční společnosti ovšem poradce neplatí za jeho:

 • Nezávislost – poradce pracuje s více společnostmi na finančním trhu a může tak hledat pro klienta to nejvhodnější řešení dle jeho potřeb. Nezávislost poradce také spočívá v jeho profesním vzdělání a oprávnění od České národní banky poskytovat poradenství v oblasti investic, penzí, ochrany rizik a úvěrů. Všechny tyto faktory jsou předpokladem pro nezávislost poradce a jeho orientaci na skutečné potřeby klienta. Banka by byla nejraději, kdyby poradce spolupracoval pouze s ní a všem klientům ji doporučoval jako nejvhodnější řešení.
 • Individuální přístup – klient je na prvním místě. Důkladná analýza současného stavu, přání a cílů klienta, audit portfolia, nezávislost, Finanční plán, časová flexibilita jsou zárukou řešení ušitého přímo na míru klientovi. Nejedná se tedy o univerzální balíček. Banka by byla nejraději, kdyby poradce nabídl klientovi vždy produkt, který potřebuje prodat a ne ten, který by mohl být pro klienta lepší.
 • Dlouhodobý servis – v budoucnu se může stát, že se změní situace u klienta nebo že se změní situace na finančním trhu. V takovém případě už nemusí být Finanční plán doporučený poradcem aktuální a je potřeba jej upravit, zlevnit. Záměrem banky zcela určitě není klientovi nabídnout nejlepší úrokovou sazbu při změně fixace a snížit mu splátky na úkor svého zisku.
Transfomované a účastnické fondy – III. Pilíř

Od 1.1.2013 spravují všechny penzijní společnosti dva typy penzijních fondů. Prvním typem jsou transformované penzijní fondy, do kterých automaticky přešli všichni klienti, kteří měli sjednané penzijní připojištění k 31.12.2012. Tím druhým typem jsou nové účastnické fondy, do kterých mohou přejít na požádání všichni, co už mají transformovaný fond nebo si nově uzavřou Doplňkové penzijní spoření (nahrazuje klasické penzijní připojištění).

TRANSFORMOVANÉ FONDY (PŮVODNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ)

 • Garantováno nezáporné zhodnocení – penzijní fond nikdy nesmí připsat ztrátu, minimální výnos je 0 % p.a.
 • Není možné rozhodovat o tom, jakým způsobem se budou peníze zhodnocovat
 • Po 15 letech je možné čerpat výsluhovou penzi – je možný výběr až 50 % naspořených prostředků
 • Peníze je možné jednorázově vybrat při dosažení 60 let věku a při splnění podmínky alespoň 60 měsíců spoření
 • Možnost získat příspěvek od státu
 • Na smlouvu může přispívat zaměstnavatel

ÚČASTNICKÉ FONDY  – DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

 • Není garantováno nezáporné zhodnocení – penzijní fond může připsat ztrátu
 • Je možné rozhodovat o tom, jakým způsobem se budou peníze zhodnocovat
 • Po 15 letech nelze čerpat výsluhovou penzi
 • Peníze je možné jednorázově vybrat při dosažení 60 let věku a při splnění podmínky alespoň 60 měsíců spoření.
 • Možnost získat příspěvek od státu
 • Na smlouvu může přispívat zaměstnavatel
Získám i něco pro sebe, když poradce doporučím?

Ano, samozřejmě. Velice rádi poskytneme novému zákazníkovi maximum slev, které máme k dispozici. Je to naše investice do budoucí dlouhodobé spolupráce. Vždy se snažíme o maximální spokojenost zákazníka nejen v oblasti poradenství a plánování, ale také v oblasti cenové úrovně za zprostředkované služby. Cenu za jednotlivé finanční produkty nelze opomíjet. Spokojený zákazník je pro nás ta nejlepší odměna. Každý klient je pro nás VIP.

V druhé řadě, můžete udělat radost lidem ve Vašem okolí, kteří jistě ocení kvalitní referenci na dobrého finančního poradce.