Finanční slovník

Akcie

Majetkový cenný papír. Představuje vlastnický podíl na akciové společnosti a související práva (především hlasování na valné hromadě a podíl na zisku formou dividendy).

Americká hypotéka

Jedná se o neúčelovou hypotéku (úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR), může být použita na cokoliv. Nejčastěji bývá použita na konsolidaci úvěrů. Americké hypotéky mají vyšší vstupní poplatek i vyšší úrokovou sazbu než účelová banka (většinou o cca 2 % vyšší). Splacení bývá většinou kdykoliv zdarma a doba splatnosti bývá kratší než u klasických účelových hypotečních úvěrů, což je maximálně 20 let. Od 1. 12. 2016 se řídí Zákonem o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb.

Anuitní splácení

Výše anuitní splátky je po celou dobu stejná a to za předpokladu, že zůstane stejná výše úrokové sazby. Anuitní splátka se skládá z úroku a úmoru. Poměr těchto dvou složek se v čase mění. Výše úroku je dána výší nesplacené jistiny, která logicky v čase klesá, proto klesá i výše složky úroku. V polovině doby splácení má klient splaceno cca 30 % jistiny.

Časová cena

Jedná se o novou cenu věci, která je snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tj. cena věci bezprostředně před pojistnou událostí.

Časová hodnota peněz

Vyjadřuje fakt, že koruně získané dnes přikládáme větší hodnotu, než koruně obdržené v budoucnosti. Z toho vyplývá existence úroku – abychom se vzdali koruny dnes, požadujeme v budoucnosti korunu plus úrok.

Cílová částka

Cílová částka udává, jakou částku peněz chce klient naspořit, či jakou bude v budoucnu potřebovat pro účely úvěru. Tato částka zahrnuje: částku naspořenou klientem, státní podporu + úroky z vloženého kapitálu a možnost úvěru ze stavebního spoření. Tato částka se dá v průběhu spoření dle potřeb klienta upravovat.

Diverzifikace

Jedná se o rozložení investičního portfolia do více nástrojů s cílem snížit riziko. Základním principem diverzifikace je použití cenných papírů, jejich ceny se vyvíjejí vzájemně nezávisle. Například akcií z různých odvětví nebo zemí. Nebo použitím různých typů investic, které se chovají odlišně – akcií, dluhopisů, nemovitostí, komodit atd.

Dluhopis

Dluhový cenný papír, který představuje závazek dlužníka (emitenta dluhopisu) splatit vypůjčenou částku a úroky. Úroková sazba se označuje jako kuponová sazba. Kuponová sazba může být pevně daná, nebo variabilní.

Doplňkové penzijní spoření (DPS)

Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř)  je dobrovolné spoření občanů podporované státem formou státních příspěvků. Forma účasti je dobrovolná a účastník má právo opakovaně měnit zvolenou strategii spoření. Minimální měsíční příspěvek klienta činí 100 Kč. Minimální příspěvek pro čerpání státního příspěvku je 300 Kč, kdy státní příspěvek činí 90 Kč. Maximální příspěvek je ve výši 230 Kč při vkladu 1 000 Kč. Klientovi doplňkového penzijního spoření může přispívat i zaměstnavatel. Veškeré prostředky na účtu jsou zhodnocovány podle výsledků hospodaření zvoleného fondu nebo fondů.

Důchodové pojištění

Jedná se o formu kapitálového životního pojištění s možností výplaty renty. Odpočet zaplaceného pojistného od základu daně až 24 000 Kč / rok, tj. úspora 3 600 Kč.

Důchodové spoření (DS)

V rámci důchodového spoření (II. pilíř) se jedná o dobrovolné důchodové fondy, do kterých mohou lidé dobrovolně odvádět 3 % hrubé mzdy výměnou za snížení sociálního pojištění, které je hrazeno do prvního pilíře (státní systém). Podmínkou je odvádět další 2 % z hrubé mzdy ze svého, tzn. celkem 5 % z hrubé mzdy. Úspory jsou k dispozici po dosažení důchodového věku, a to ve formě doživotní nebo dvacetileté penze. V případě dvacetileté penze jsou úspory předmětem dědictví. Důchodové spoření bylo k 31. 12. 2016 ukončeno a do důchodových fondů již není možné dále spořit.

Hodnotící číslo

Jedná se o důležitý parametr, který rozhoduje o tom, kdy bude mít klient nárok na řádný úvěr. Každá stavební spořitelna má jiný výpočet a je proto dobré se vždy podívat do obchodních podmínek dané stavební spořitelny. Vliv na rychlejší růst hodnotícího čísla má pravidelnost a výše spořicí částky, kterou si klient na smlouvu o stavebním spoření posílá.

Hypoteční úvěr

Je to dlouhodobý úvěr, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR. Od 1. 12. 2016 se řídí Zákonem o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb.

Index

Jedná se o číslo, které popisuje vývoj určité množiny hodnot v čase. Burzovní indexy se sestavují z cen akcií a vyjadřují pohyb celého trhu, například index PX zastupuje všechny hlavní české akcie. Index spotřebitelských cen zase měří vývoj ceny koše zboží a služeb, které kupuje průměrný spotřebitel.

Inflace

Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje – je-li v ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak na nákup téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země. V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen. V ČR inflaci měří Český statistický úřad, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o jejím měření.

Invalidní penze

Invalidní penze vzniká účastníkovi, který spořil nejméně 3 roky, a zároveň mu byl státem přiznán invalidní důchod 3. stupně.

Investiční poradenství

Zprostředkovatel určí klientovi konkrétní produkt a označí jej za vhodný pro klienta.

Poradce má navíc podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu povolení k činnosti „Investiční poradenství“. Tzn.: „Poskytování individualizovaného poradenství, které směřuje přímo či nepřímo k nákupu, prodeji, úpisu, umístění, vyplacení, držbě nebo jinému nakládání s konkrétním investičním nástrojem nebo nástroji nebo k uplatnění práva na takové nakládání, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka či obchodníka s cennými papíry.“ Jedná se tak o individualizované poradenství, které se týká blíže specifikovaného investičního nástroje, který však není předem znám.

Základní charakteristika Investičního poradenství

 • Za výběr investičního nástroje je zodpovědný investiční poradce.
 • Doporučené řešení musí odpovídat individuálním požadavkům klienta na základě podrobné analýzy.
 • Investiční poradce má dostatečně široké portfolio investičních nástrojů a je schopen se přizpůsobit požadavkům klienta.
 • Investiční poradce se řídí podrobným investičním dotazníkem vyplněným klientem.
 • Jedná se o časově náročnější službu, která poskytuje individualizované řešení.
 • Investiční poradenství je z důvodu větších požadavků na odbornost poskytováno výrazně menším počtem finančních poradců na trhu.
Investiční životní pojištění (IŽP)

Jedná se o pojištění, kde spořící složka je uložena v podílových fondech. Pojištěný sám volí způsob investování pojistného do různých fondů dle svých osobních preferencí. Součástí rizikové životního pojištění může být řada připojištění (trvalá invalidita, vážné nemoci, pracovní neschopnost, trvalé následky úrazu). Odpočet zaplaceného pojistného od základu daně až 24 000 Kč / rok, tj. úspora 3 600 Kč.

Investiční zprostředkování

Jedná se o to, že zprostředkovatel klientovi podá informace o produktech tak, aby si mohl klient vybrat. Poradce je oprávněn podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu k „Přijímání a a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů“. Předmětem zprostředkování je známý investiční nástroj, či investiční nástroj z předem známého okruhu investičních nástrojů. Základní charakteristika Investičního zprostředkování

 • •Za výběr konkrétního investičního nástroje je zodpovědný klient, který si vybírá z předložené nabídky.
 • Doporučené řešení musí odpovídat stejné skupině zákazníků, ve které se nachází klient.
 • Investiční poradce má omezené portfolio investičních nástrojů (např. banky) a nelze vždy vyhovět individuálním požadavkům klienta.
 • Investiční poradce se řídí obecným investičním dotazníkem vyplněným klientem.
 • Jedná se o časově nenáročnou službu. Lze realizovat na počkání.
 • Investiční zprostředkování je z důvodu menší odpovědnosti a náročnosti na vzdělání poskytováno běžněji než poradenství.
Investiční zprostředkovatel

Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která je registrovaná u České národní banky. Vykonává pouze dvě hlavní investiční služby a to: přijímání a předávní pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství.

Jednorázové vyrovnání

Tento druh vyrovnání umožňuje vybrat naspořené prostředky najednou a nikoli formou vyplacené penze. Podmínkou je získání nároku na danou penzi.

Kapitálové životní pojištění (KŽP)

Tento druh pojištění kombinuje pojistnou ochranu a spoření. Jedná se o nejnákladnější druh pojištění. Toto pojištění lze velmi obtížně upravovat v průběhu trvání smlouvy. Odpočet zaplaceného pojistného od základu daně až 24 000 Kč / rok, tj. úspora 3 600 Kč. Kapitálová hodnota je hodnota, která je vytvořena z části pojistného placeného pojistníkem (po odečtení nákladů na krytí pojistné ochrany a poplatků) a z podílů na zisku, které pojišťovna získala investováním rezervy vytvořené ze zaplaceného pojistného. Technická úroková míra je úroková míra, kterou pojišťovna používá při kalkulaci pojistného v kapitálovém životním pojištění. TÚM představuje takové zhodnocení rezervy pojistného životních pojištění, na které má klient smluvní nárok. Maximální výše je stanovena vyhláškou a činí 1,3 % p. a. (od roku 2015).

Klesající pojistná částka

U některých druhů pojištění lze sjednat i klesající pojistnou částku, která dokáže lépe kopírovat potřebu pojištění některých rizik. Například výše dluhu v bance se při úvěru neustále snižuje a není tedy potřeba být pojištěn pořád na stejnou částku.

Výhodou klesající pojistné částky je její nižší cena. Pojistná ochrana klesá každým rokem. Čím více jsme starší a pro pojišťovnu rizikovější, tak máme nižší pojistnou částku.

Pojistná částka klesající lineárně – velmi častá možnost sjednání. Pojistná částka se každá rok snižuje o 1/n, kde n je počet let pojištění.

Pojistná částka klesající dle procenta – méně častá možnost sjednání. Pojistná částka klesá dle individuálně nastaveného procenta. Při zajištění úvěru je tedy možné, aby pojistná částka přesně kopírovala zůstatek v bance.

Konsolidace

Jedná se o spoječní několika závazků do jednoho (zpravidla se používá v souvislosti s neúčelovými spotřebními úvěry).

Kvitance

Je to písemné potvrzení věřitele dlužníku, že souhlasí s předčasným doplacením úvěru (např. v období konce fixace).

Likvidita

Vyjadřuje, jak snadno lze investici směnit na peníze. Čím likvidnější aktivum (resp. trh, na kterém se obchoduje), tím rychleji a s menšími náklady jej lze prodat. Nejlikvidnější jsou z podstaty věci hotové peníze, velmi likvidní jsou například kvalitní dluhopisy s krátkou dobou splatnosti. Naopak velmi málo likvidní jsou nemovitosti, šperky a drahé kameny, umělecká díla a podobně.

LTV

Loan to value, poměr výše úvěru vůči hodnotě zajišťovacího prostředku.

Neživotní pojištění

Neživotní pojištění zahrnuje krytí celé škály rizik. V rámci neživotního pojištění se uplatňují: pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění právní ochrany, povinné ručení, havarijní pojištění a cestovní pojištění.

Nová cena

Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

Nový občanský zákoník – § 892 Zastoupení dítěte

Zastoupení dítěte § 892 (1) Rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. (2) Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich; ustanovení § 876 odst. 3 platí obdobně. (3) Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka. § 893 Nedohodnou-li se rodiče, který z nich dítě při právním jednání zastoupí, rozhodne soud na návrh rodiče, který z rodičů bude za dítě právně jednat a jakým způsobem. § 894 (1) Rodiče jako zákonní zástupci mohou pro vyřízení záležitosti dítěte, nejedná-li se o záležitost osobního stavu, uzavřít smlouvu o zastoupení osobou s odbornými znalostmi, popřípadě i jinou vhodnou osobou. (2) Uzavře-li dítě smlouvu o zastoupení, nemá to vliv na zákonné zastoupení dítěte rodiči. (3) Nedojde-li mezi zákonným a smluvním zástupcem k dohodě, rozhodne soud v souladu se zájmy dítěte. § 895 Došlo-li k popření otcovství, právní jednání učiněná otcem jako zákonným zástupcem zůstávají nedotčena.

Nový občanský zákoník – § 896 Péče o jmění dítěte

Péče o jmění dítěte § 896 (1) Rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako řádní hospodáři spravovat. S peněžními prostředky, o kterých lze předpokládat, že nebudou zapotřebí k úhradě výdajů souvisících s majetkem dítěte, musí bezpečně nakládat. (2) Při právním jednání, které se týká jednotlivé součásti jmění dítěte, vystupují rodiče jako jeho zástupci; ustanovení § 892 odst. 3 platí obdobně. (3) Poruší-li rodiče povinnost pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři, nahradí dítěti škodu z toho vzniklou společně a nerozdílně. § 897Nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při péči o jmění dítěte, rozhodne na návrh rodiče soud. § 898 (1) K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. (2) Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě a) nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá, b) zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část, c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový dar, dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli nepodstatnou část jeho majetku poskytuje, nebo d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu. (3) K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží. § 899 Co rodiče získají použitím majetku dítěte, nabývá dítě. § 900 (1) Příjmy z majetku dítěte, které rodiče nepoužijí k řádné správě jeho majetku (zisk), použijí nejprve k výživě dítěte. Je-li toho třeba, mohou rodiče poté použít zbývající zisk z majetku dítěte jako jeho příspěvek na vlastní výživu rodičů a výživu nezletilého sourozence dítěte, pokud s dítětem žijí v rodinné domácnosti, ledaže je z důležitých důvodů nezbytné zachovat je pro dítě na dobu po nabytí svéprávnosti. (2) Majetek dítěte mohou rodiče se souhlasem soudu použít k výživě vlastní a sourozence dítěte jen tehdy, jestliže by bez zavinění osob, které mají vyživovací povinnost k dítěti, vznikl výrazný nepoměr mezi poměry dítěte a poměry povinných osob. § 901(1) Povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku na majetek rodiče. Není-li tu druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud jmenuje i bez návrhu opatrovníka pro správu jmění dítěte. (2) Po uplynutí tří let od zrušení konkursu může soud na návrh rodiče nebo opatrovníka pro správu jmění dítěte omezení rodičovské odpovědnosti zrušit, ledaže by obnovení povinnosti a práva rodiče pečovat o jmění dítěte bylo v rozporu se zájmy dítěte. § 902 (1) Jakmile dítě nabude plné svéprávnosti, odevzdají mu rodiče jmění, které spravovali, především mu předají součásti jeho majetku, popřípadě na ně převedou jejich správu a podají dítěti vyúčtování ze správy jmění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy dítě nabylo plné svéprávnosti. Vyúčtování není zapotřebí, pokud je dítě nežádá. (2) Vznikly-li rodičům při správě jmění dítěte nebo v souvislosti s ní náklady, mohou požadovat jejich náhradu. § 903 (1) Byla-li správa jmění značně obtížná, zejména pro rozsáhlost či rozmanitost majetkového souboru, a rodiče správu jmění řádně vykonávali, mohou poté, co odevzdají spravované jmění svému dítěti, žádat přiměřenou odměnu, umožňuje-li to výnos jmění. (2) Je-li již během trvání správy jmění z okolností zřejmé, že správa je značně obtížná a rodiče ji vykonávají řádně, soud jim na návrh přizná přiměřenou roční, popřípadě jinak časově určenou odměnu za správu jmění. § 904 Předání a převzetí jmění nemá vliv na odpovědnost rodičů za správu jmění dítěte. § 905 (1) Soud jmenuje i bez návrhu opatrovníka pro správu jmění dítěte, jestliže by zájmy dítěte mohly být ohroženy, zejména jsou-li tu společná majetková práva rodičů a dítěte nebo dítěte a jeho sourozence. V rozsahu povinností a práv opatrovníka pro správu jmění dítěte jsou rodiče ve výkonu povinností a práv ve vztahu ke jmění dítěte omezeni. (2) Pro povinnosti a práva opatrovníka pro správu jmění dítěte, který byl jmenován vedle rodičů, se použijí obdobně ustanovení o poručníkovi, který spravuje jmění poručence, popřípadě o opatrovníkovi, který spravuje jmění opatrovance.

Odkupné

Odkupné náleží účastníkovi, který platil příspěvky alespoň 12 měsíců, nevznikl mu nárok na penzi a rozhodl se zcela ukončit transformovaný fond.

U penzijních produktů:

 • U transformovaného fondu odkupné náleží účastníkovi, který platil příspěvky alespoň 12 měsíců, nevznikl mu nárok na penzi a rozhodl se smlouvu zcela ukončit.
 • U účastnického fondu odkupné náleží účastníkovi, který platil příspěvky alespoň 24 měsíců, nevznikl mu nárok na penzi a rozhodl se smlouvu zcela ukončit.

U životního pojištění

 • Bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistné alespoň za první rok či první dva roky trvání pojištění, má pojistník právo, aby na jeho žádost bylo pojištění zrušeno s výplatou odkupného. V praxi připadá odkupné v úvahu typicky po více než dvou letech trvání.
Oprávněná osoba

Jakákoliv žijící fyzická osoba, kterou účastník určí ve smlouvě jako příjemce dávek z transformovaného fondu v případě úmrtí.

Podílový fond

Subjekt kolektivního investování. Není samostatnou právnickou osobou. Zřizuje a obhospodařuje jej investiční společnost. Peněžní prostředky shromažďuje vydáváním podílových listů. Podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech mohou být prostředky podílového fondu investovány pouze do cenných papírů nebo ukládány na bankovní účty.

Majetek podílového fondu náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu, a to v poměru podle vlastních podílových listů.Pravidla investování podílového fondu obsahuje statut. Investor tedy přesně ví, jakým způsobem může fond investovat např. jakou váhu portfolia mohou tvořit akcie a dluhopisy. Dále v jakých zemích může fond investovat a celkově jakou investiční strategií se fond řídí. Fon nemůže bez souhlasu investora změnit investiční strategii. Pokud si tedy investor vybere podílový fond, který investuje pouze do státních dluhopisů vyspělých zemí, nemůže se tedy stát, že najednou začne podílový fond nakupovat korporátní dluhopisy a naopak.

Pojištěný

Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo na jehož odpovědnost za škody se pojistná ochrana vztahuje.

Pojistitel

Pojišťovna, u které si pojištění sjednáváte.

Pojistná částka

Částka pojistného plnění splatná pojišťovnou při splnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě. V praxi, částka k výplatě v případě dané pojistné události.

Pojistná doba

Doba, na kterou se uzavírá pojistná smlouva. Pokud během této doby dojde k pojistné události, je pojišťovna povinna vyplatit dohodnuté plnění.

Pojistná událost

Jedná se, s výjimkou dožití, o nahodilou skutečnost, se kterou je spojen vznik pojišťovny vyplatit dohodnuté plnění (např. úraz, nemoc, úmrtí).

Pojistné

Cena za pojištění, která se platí pojišťovně.

Pojistné plnění

Částka vyplácená jednorázově či postupně, kterou vám podle pojistné smlouvy poskytne pojišťovna v případě vzniku pojistné události.

Pojistník

Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné. Často je pojištěný a pojistník tatáž osoba. V případě dětského pojištění je pojistným dítě a pojistníkem rodič.

Portfolio

Investiční portfolio je soubor cenných papírů, například akcií nebo podílových fondů, které má nakoupeny konkrétní investor. Správné portfolio je sestaveno podle určitých pravidel, především s ohledem na diverzifikaci.

Pozůstalostní penze

Pozůstalostní penze vzniká v případě smrti účastníka. Podmínkou jejího přiznání je splnění minimální doby 3 let spoření. Pozůstalostní penze je vyplácena osobě nebo osobám určeným ve smlouvě.

Předhypoteční úvěr

Předhypotečním úvěrem se financuje pořízení nemovitostí, u kterých nemůžeme provést zástavní právo. Nejčastěji se používá u typu nemovitostí, jak jsou družstevní, obecní nebo státní byt, nákup nemovitosti ve dražbě či výstavba rodinného domu. Klient je povinen maximálně do 24 měsíců doložit vhodnou nemovitost, na kterou bude provedeno zástavní právo. Po tuto dobu zpravidla klient platí pouze úroky, které většinou přesahují výši 8 %.

Překlenovací úvěr (meziúvěr)

Úvěr, který slouží k „překlenutí“ doby, než získáte nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření. Na poskytnutí překlenovacího úvěru není právní nárok. Překlenovací úvěry stavební spořitelny poskytují až do výše cílové částky po splnění stanovených podmínek. Stejně jako řádný úvěr ze stavebního spoření tak i překlenovací úvěr musíte použít k financování bytových potřeb v souladu se zákonem. Můžete jej čerpat jednorázově i postupně. Úroková sazba je sjednána v úvěrové smlouvě. Překlenovací úvěr můžete splácet i 25 let.

PRIBOR

Je to úroková sazba na českém mezibankovním trhu, jednoduše sazba, za kterou si průměrně jsou ochotny banky vzájemně krátkodobě půjčovat. Přesněji sada sazeb na různě dlouhá období od 1 dne až po 1 rok (udává se vždy v % p.a.). Používá se často jako referenční sazba, od které se odvozuje úročení hypoték či jiných půjček s plovoucím úrokem – včetně dluhopisů.

Progresivní / degresivní splácení

Podstatou je splátka, která je po celý rok ve stejné výši a v následujícím období se zvyšuje / snižuje o určitý koeficient růstu / poklesu. Výpočet koeficientu růstu / poklesu si dělá banka sama.

Refinancování

Jedná se o splacení dřívějších úvěrů, úvěrem jiným.

Reprodukční hodnota

Tato hodnota představuje částku, za kterou by bylo možné postavit porovnatelnou nebo stejnou novou nemovitost v době ocenění, taktéž bez odpočtu opotřebení.

Riziko

Jedná se o možnost, že investice nedosáhne požadované míry výnosu. Nejčastěji se jako měřítko rizika u investic udává historická volatilita (česky kolísavost), měřená směrodatnou odchylkou výnosu. Čím větší je volatilita, tím větší je pravděpodobnost ztráty.

Riziko je jedním ze tří základních charakteristik každé investice (dále výnos a likvidita). Investice bez rizika neexistuje a pokud někdo tvrdí že ano, je to důvod k veliké obezřetnosti.

Riziko pro investora může mít několik podob:

 • Kreditní riziko – podstupujeme riziko, že instituce, které jsme půjčili peníze zkrachuje. Může to být banka ve které máme peníze, nebo to může být soukromá společnost od níž jsme si koupili dluhopis, nebo to může být stát, kterého vlastníme dluhopis.
 • Riziko inflace – podstupujeme riziko poklesu hodnoty majetku v čase. Pokud budeme mít na spořícím účtu 1 % p.a., potom při inflaci 1,5 % proděláváme.
 • Tržní riziko – podstupujeme riziko kolísání cen na trzích. Příkladem takové rizika může být neúroda obilí a následné zdražení potravin. Nebo to může být finanční krize, které jsme byli svědky v nedávné minulosti.
 • Měnové riziko – podstupujeme tehdy, pokud provádíme transakce v cizích měnách. Nejběžnějším podstoupením tohoto rizika může být výměna cizí měny při cestě do zahraničí. Za určitý kurz nakoupíme eura a při následném prodeji může dostat méně nebo více.
 • Úrokové riziko – se týká hlavně pevně úročených cenných papírů – dluhopisů. Cena dluhopisů je tedy ovlivněna pohybem úrokových sazeb.
 • Riziko likvidity – znamená omezenou dostupnost a možnost nakládat s majetkem. Příkladem mohou být smlouvy stavebního spoření na nezelitelé osoby.
Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je klasické pojištění pro případ úmrtí bez jakéhokoli spoření. Toto životní pojištění není daňově zvýhodněno. Pojistná částka pro případ úmrtí může být konstantní, lineárně klesající či klesající dle zůstatku úvěru. Součástí rizikové životního pojištění může být řada připojištění (trvalá invalidita, vážné nemoci, pracovní neschopnost, trvalé následky úrazu).

RPSN

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Současná hodnota

Současná hodnota označuje budoucí peněžní příjmy diskontované úrokovou mírou. Jinak řečeno, kolik jsme při určité úrokové míře ochotni zaplatit dnes za určitou sumu v budoucnosti. Koruna za rok má při úrokové sazbě 5% současnou hodnotu1 / 1,05 = 95 haléřů.

Spořicí účet

Jedná se o bankovní účet, který se liší od běžných účtů především vyšší úrokovou sazbou. Spořicí účet může být úročen jedinou sazbou nebo pásmovým úročením (pro různé částky na účtu se stanoví různé úrokové sazby). Úroky se připisují většinou měsíčně nebo čtvrtletně. Omezení spořících účtů spočívá v tom, že z k němu není platební karta, nelze zadávat trvalé příkazy, nelze z něho vybírat peníze v hotovosti. To je daň za vysoký úrok oproti běžnému účtu.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry lze charakterizovat jako účelové či bezúčelové poskytnutí finančních prostředků bankou, nebankovní institucí či osobou s živnostenským oprávněním klientovi – fyzické osobě, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Úplatou za poskytnutí finančních prostředků je úrok. Výše úroku je uváděna ve formě roční úrokové sazby. Ve vztahu k nákladům na úvěr se dále setkáte s tzv. ukazatelem roční procentní sazby nákladů neboli RPSN. Základní informace důležité pro rozhodování o tom, zda úvěr přijmout či nikoliv, získá klient z tzv. předsmluvního formuláře/standardizovaných informací. Po podpisu smlouvy je pro klienta klíčový dále tzv. splátkový kalendář, který jej informuje o počtu, výši a frekvenci splátek. Spotřebitelské úvěry jsou určeny k financování nákupu zboží, služeb, případně k získání hotovosti.

Starobní penze

Je to základní dávka z transformovaného fondu. Podmínkou pro jeho získání je to, že klient musí spořit nejméně 60 měsíců a dosáhnout věku 60 let nebo získat starobní důchod.

Stavební spoření

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření. Stavební spoření spojuje v jeden kompaktní celek spoření a poskytnutí účelového úvěru. Účelem stavebního spoření je podpora řešení bytové situace občanů. Ten je charakterizován nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení. Definice dle zákona č. 96/1993 o stavebním spořením: Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladu od účastníků stavebního spoření, v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření a v poskytování příspěvku fyzickým osobám (dále jen „státní podpora“) účastníkům stavebního spoření. Účastníkem stavebního spoření může být:

 • fyzická osoba
 • právnická osoba

Toto rozdělení je důležité zejména z hlediska možnosti získat státní podporu. Zatímco právnická osoba státní podporu získat nemůže, fyzická osoba ano.   Státní podporu může získat:

 • občan České republiky
 • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky (až po vstupu ČR do EU, tj. od 1.5.2004)
 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky
Technická úroková míra (TÚM)

Úroková míra, kterou pojišťovna používá při kalkulaci pojistného v kapitálovém životním pojištění. TÚM představuje takové zhodnocení rezervy pojistného životních pojištění, na které má klient smluvní nárok. Maximální výše je stanovena vyhláškou a činí 1,3 % p. a. (od roku 2015).

Tržní hodnota

Tržní hodnota vyjadřuje cenu, za kterou by nemovitost mohla být prodána v den ocenění na základě soukromého smluvního aktu mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím.

Úvěr ze stavebního spoření

Jedná se o řádný úvěr, na který má klient nárok po splnění všech 3 podmínek dané spořitelny. Mezi podmínky patří:

 • minimální doba spoření 2 roky
 • minimální naspořená částka ve výši 40 % z cílové částky
 • dosažení hodnotícího čísla (parametr ohodnocení) – bodové ohodnocení každého klienta – záleží na výši a pravidelnosti vkladu, době spoření či zvoleném tarifu.
Vázací doba

Je to lhůta od uzavření smlouvy o stavebním spoření pro získání nároku na vyplacení státního příspěvku. V případě, že vázací doba není dodržena, vrátí stavební spořitelna zálohy státního příspěvku i jejich zhodnocení státu, navíc klientovi naúčtuje poplatek za předčasnou výpověď smlouvy ve výši 0,5 % cílové částky. V současnosti je vázací doba 6 let. Pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 je 5 let.

Vázaný zástupce

Tento zástupce může vykonávat činnost v daný okamžik pouze pro jednoho investičního zprostředkovatele. Vázaný zástupce má povinnost informovat klienta o tom, kterého investičního zprostředkovatele zastupuje.

Věcné břemeno

Jedná se o věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět (např. chůzi souseda po vašem pozemku), něčeho se zdržet (např. výstavba plotu nad určitou výšku) nebo něco konat (např. poskytnutí určitých peněžitých nebo naturálních dávek).

Vinkulace pojištění

Jedná se o vázání výplaty pojistného plnění na splnění dohodnutých podmínek, zejména poskytnutí pojistného plnění ve prospěch věřitele. Např. u hypotečního úvěru se vinkuluje pojištění nemovitosti ve prospěch banky, která poskytuje hypoteční úvěr.

Výsluhová penze

Dávka, která má umožnit účastníkovi vybrat si část prostředků fondu, respektive až polovinu (vložených prostředků, státního příspěvku i úroků) ještě před vznikem nároku na starobní penzi. Nárok na ni vznikne nejdříve po 15 letech spoření.

Zákon o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb.

Účinnost od 1. 12. 2016.  Celé znění zákona je k dispozici na: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-257.htm

Krátké shrnutí zásadních změn:

1) Rozdělení úvěrů na:

 1. Spotřebitelský úvěr na bydlení
 • spotřebitelský úvěr, který je zajištěn nemovitou věcí (např. hypoteční úvěr, americká hypotéka, úvěr ze stavebního spoření, americká hypotéka)
 • spotřebitelský úvěr, který je účelový (např. hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, nezajištěný úvěr)

Vázaný spotřebitelský úvěr

 • spotřebitelský úvěr, který je vázaný na koupi zboží nebo služby

Spotřebitelský úvěr obecný

 • všechny ostatní spotřebitelské úvěry, které nespadají do výše uvedených kategorií

2) Výhody a nevýhody pro klienty:

 • Jednotný informační ukazatel ESIP.
 • Detailní posuzování úvěruschopnosti (= bonita = porovnávání příjmů a výdajů, dosavadního splácení).
 • Při nedodržení posuzování úvěruschopnosti možnost zneplatnit smlouvu až 3 roky zpětně, nižší úročení při nedodržení informační povinnosti.
 • Lhůta 2 týdny na rozmyšlenou před uzavřením smlouvy bez změny podmínek.
 • Možnost předčasného splacení úvěru
  • a) Bez udání důvodu u všech úvěrů: Sankce nesmí přesáhnout 1 % při zbývající délce splatnosti více než 12 měsíců (při kratší 0,5 %). Podmínky pro předčasné splacení zdarma: plnění z poj. smlouvy, kontokorent, úvěr s plovoucí sazbou.
  • U úvěrů na bydlení další podmínky pro splacení zdarma: Ve lhůtě 3 měsíců po sdělení nové výše úr. sazby. V případě smrti, závažné nemoci nebo invalidity dlužníka / manžela / partnera. Do výše 25 % jistiny jeden měsíc před výročím smlouvy.
 • Ve většině bank zrušení bezpříjmového a předhypotečního úvěru.
 • Omezena výše LTV:  Zrušení 100% financování, omezení a zvýšení úrokové sazby u rozmezí LTV 80 – 90 %, omezení dofinancování dalšími doplňujícími úvěry.
Životní pojištění

Jedná se o nákup pojišťovací služby. Životní pojištění se dělí na rizikové a rezervotvorné (kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění a důchodové životní pojištění).